Allmänna villkor

Allmänna villkor

Gällande version av allmänna villkor visas på denna webbsida och kan uppdateras löpande i enlighet med bestämmelserna nedan. Du kan alltid se den senaste versionen av allmänna villkoren här. Senast uppdaterad [2023-04-26].

Parter och tjänster

I dessa allmänna villkor syftar “du” på antingen ditt företag eller dig i din egenskap av företrädare för ditt företag. Wrebit som ägs och utvecklas av Wrebit AB (559046-4318) benämns “Wrebit”. De tjänster Wrebit tillhandahåller kallas för “tjänsten”. Tjänsten samverkar med olika funktioner som tillhandahålls av tredje parter genom olika webbtjänster och API:s. Wrebit kan inte garantera funktionaliteten av sådana funktioner. Dessa allmänna villkor, tillsammans med skapandet av användarkonto på webbplatsen wrebit.se eller genom Wrebits mobilapplikation samt Wrebits integritetspolicy, benämns härefter “avtalet”. Genom att skapa ett användarkonto och använda tjänsten samtycker du vid varje tillfälle till avtalet.

Användarens åtaganden

Du måste ange ditt riktiga namn, företagsnamn, e-postadress och övrig information som efterfrågas när ett konto registreras.

Du bekräftar att du är minst 18 år och har behörighet att företräda ditt företag.

Det är inte tillåtet att använda tjänsten på sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra tjänsten. Wrebit har rätt att när som helst stänga av dig om vi anser att du missköter dig. Om regelbrottet bedöms strida mot lag kan polisanmälan ske.

Du är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Du ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av ditt konto.

För att kunna erbjuda god säkerhet och hög tillgänglighet behöver din utrustning (hårdvara och mjukvara) underhållas och uppdateras. Exempelvis genom att uppdatera webbläsare samt applicera säkerhetsuppdateringar för operativsystemet i din telefon.

Du får genom avtalet en icke-exklusiv rätt att nyttja tjänsten enbart i din egen verksamhet. Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till dig. Du får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Wrebit, använda, kopiera eller ändra tjänsten.

Du är medveten om att det är du som användare som är ansvarig för att du som företag uppfyller gällande lagstiftning angående bokföringslagen, inkomstskattelagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen samt övrig gällande lagsstiftning. Wrebit är ett hjälpmedel för dig att upprätta bokföring men det är du som näringsidkare eller delägare i aktiebolag som ansvarar för innehållet i din bokföring och riktigheten i rapporterna.

Belopp uträknade med hjälp av applikationen, förslag på konteringar, ekonomifakta och avdragstips är enbart att ses som förslag och du ska alltid kontrollera så att dessa hjälpmedel uppfyller vid varje tillfälle gällande lagstiftning.

Uppsägning

Som användare kan du säga upp tjänsten när som helst. För betalande användare av tjänsten kommer uppsägning av avtalet gälla från och med det att innevarande betalningsperiod avslutats, vanligtvis en månad eller tolv månader. Avgift för innestående period återbetalas således ej.

Wrebit har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Wrebit har vidare rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om du kommer på obestånd; försätts i konkurs; ställer in betalningarna till Wrebit; har stängts av från tjänsten; eller bryter mot något av dessa villkor.

Ändringar i tjänsten

Tjänsten utvecklas hela tiden, vilket framförallt innebär att Wrebit lägger till nya funktioner och förbättrar produkten. Men det innebär också att funktioner ibland ändrar karaktär eller försvinner, temporärt eller permanent. Wrebit får utan föregående underrättelse till dig företa ändringar i tjänsten eller sättet på vilket tjänsten tillhandahålls. Wrebit kan också ändra tjänsten av säkerhetsmässiga skäl.

Personuppgifter

Uppgifter som Wrebit samlar in och behandlar är t.ex. ditt namn och din e-post när du skapar ett konto. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att ingå och fullfölja detta avtal samt för att Wrebit skall kunna tillhandahålla tjänsten och kunna kontakta dig. För fullständig hantering av dina personuppgifter hänvisar vi till vår integritetspolicy.

Genom att ingå avtalet godkänner du samtidigt att Wrebit kan kontakta dig för att informera om och utvärdera tjänsten.

Ansvar och ansvarsbegränsning

Wrebit ersätter endast direkta skador som åsamkas dig genom vårdslöshet från Wrebits sida. Ersättning utgår alltså inte för indirekt skada, såsom t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse och hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man. Ersättningsansvaret är begränsat till under avtalsperioden sammanlagda avgifter för berörd tjänst, dock maximalt totalt ett prisbasbelopp. Denna ansvarsbegränsning gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet.

Ditt skadeståndskrav ska framställas så snart som möjligt. Framställs kravet inte inom sex månader efter det att den skadegrundande handlingen inträffade, förlorar du rätten att göra kravet gällande, om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

Wrebit ansvarar inte för skada som uppkommer på din hårdvara, din data eller annan information som förmedlas vid användning av tjänsten. Wrebit ansvarar inte för fel i tredjepartsprodukter. Inte heller ansvarar Wrebit för skada orsakad av datavirus (eller motsvarande), försening, förlust eller förvanskning av din data eller för din eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Wrebit ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor som orsakas av eller annars är en följd av arbetskonflikt, krig, upplopp, oförutsedda militärinkallelser, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, meteoritnedslag, global uppvärmning, överbelastningsangrepp, atmosfärisk tryckförändring eller andra omständigheter som Wrebit inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Du är medveten om att det är du som användare som är ansvarig för att du som företag uppfyller gällande lagstiftning angående bokföringslagen, inkomstskattelagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen samt övrig gällande lagsstiftning. Wrebit är ett hjälpmedel för dig att upprätta bokföring men det är du som näringsidkare eller delägare i aktiebolag som ansvarar för innehållet i din bokföring, riktigheten i rapporterna och att bokföringen lagras korrekt etc.

Belopp uträknade eller tolkade med hjälp av applikationen, förslag på konteringar, din Att Göra-lista, insikter, kontoförklaringar och ekonomiguiden är enbart att ses som förslag och du ska alltid kontrollera så att dessa hjälpmedel uppfyller vid varje tillfälle gällande lagstiftning.

Tillgänglighet och rätt till ersättning

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Wrebit kan inte garantera att användningen av tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av exempelvis nödvändigt underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. Wrebit kommer att i möjligaste mån informera dig om sådana avbrott.

Du är genom avtalet medveten om att Wrebit inte fungerar optimalt om du är offline.

Meddelande om reklamation ska ske skriftligen och vara Wrebit tillhanda snarast och senast inom sex månader från den tidpunkt då du upptäckte eller borde ha upptäckt anledningen för reklamationskravet.

Support

Wrebit ska efter bästa förmåga ansvara för att lösa eventuella problem (fel eller driftnedsättning) i tjänsten. För att kunna avhjälpa fel måste Wrebit kunna reproducera dem, något du kan behöva bistå med. Vidare åtar sig Wrebit att hjälpa till med frågor gällande tjänsten.

I support ingår inte att svara på frågor gällande kontering eller bokföringsfrågor som är av allmän karaktär utan enbart att avhjälpa eventuella frågor gällande funktioner och användandet av tjänsten. Som användare bör du ta del av hjälpmaterial och instruktioner på www.wrebit.se innan du kontaktar supporten.

För kontaktuppgifter till support hänvisar vi till www.wrebit.se

Ändring av dessa villkor

Wrebit har rätt att när som helst ändra dessa villkor, samt de priser Wrebit tillämpar enligt vid var tid gällande prislista. Ändringarna träder i kraft två veckor efter det att du har underrättats på Wrebits webbplats, per epost eller på annat avtalat sätt.

Hela avtalet

Avtalet utgör hela avtalet mellan dig och Wrebit och ersätter tidigare eller samtida diskussioner, förhandlingar eller skrivningar avseende tjänsten. Vid eventuell oförenlighet äger detta avtal företräde, om inte avvikelsen uttryckligen ändrats genom ett skriftligt avtal.

Överlåtelse

Wrebit har rätt att överlåta avtalet till tredje part, dock under förutsättning att det inte får en påtagligt negativ effekt för dig som kund.

Betalningsvillkor

Du är som kund skyldig att erlägga det vid var tid gällande priset för tjänsten. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt och andra enligt lag eventuellt tillkommande skatter. Betalning ska erläggas till Wrebit via de betalningsmetoder som erbjuds vid köptillfället.

Kontakt

Du kan kontakta Wrebit genom att skicka mail till info@wrebit.se.

Tvist och lagval

Dessa allmänna villkor ska regleras av, tolkas och fullgöras i enlighet med svensk rätt. Eventuell tvist avgörs av allmän domstol.