Sekretess

WREBITS INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy tydliggör hur Wrebit AB, org.nr 559046-4318, (”Wrebit”) arbetar med integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Syftet är att klargöra vilken information som samlas in och sparas vid användning av Wrebits tjänster (”Tjänsten”) som tillhandahålls via www.wrebit.se (”Hemsidan”) och Wrebits applikationer (”Appen”), samt hur den insamlade informationen används. Detta för att du ska känna dig trygg med att anförtro oss information och personuppgifter.  Den fysiska eller juridiska person som ingått avtal med Wrebit avseende tillhandahållande av Tjänsten benämns nedan för ”Kunden”.

Wrebit värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Behandling av personuppgifter

1.1 Wrebit är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som Wrebit bestämmer ändamål och medel för.

1.2 Wrebit samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter: namn, företagsuppgifter, bilder, e-postadresser, betalningsinformation, verifikationer samt uppgifter om Kundens kunder.

1.3 Wrebit samlar in och behandlar personuppgifter tillhörande de som registrerar sig via Hemsidan och Appen samt de som använder Tjänsten. Wrebit samlar även in personuppgifter tillhörande Kundens kunder samt individer som för olika ändamål kontaktar Wrebit.

1.4 Wrebit behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna tillhandahålla Hemsidan, Appen och Tjänsten.
 • För att ingå och fullfölja avtal med Kunden och Wrebits användare.
 • För att kontakta dig och tillhandahålla support.
 • För att kunna analysera din användning av Hemsidan, Appen och Tjänsten.
 • För att kunna marknadsföra Tjänsten och Wrebit, bland annat genom att sprida användartips och relevanta nyheter eller genom att skicka ut olika erbjudanden från Wrebit och/eller dess samarbetspartners.

1.5 Den rättsliga grunden för Wrebits behandling av personuppgifter är Wrebits berättigade intressen av att kunna tillhandahålla, analysera och förbättra sina tjänster samt av att kunna bedriva marknadsföring. I det fall Wrebit behandlar personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtal med dig som användare är den rättsliga grunden istället avtal med den registrerade.

1.6 Personuppgifterna kan, i den omfattning det krävs för att tillhandahålla Tjänsten, komma att överföras mellan bolag inom samma koncern som Wrebit. Wrebit kan, om Wrebit anser det nödvändigt för uppfyllandet av angivna ändamål i punkt 1.4, även komma att överföra personuppgifter till sina samarbetspartners och/eller underleverantörer såväl inom som utom EU/EES.

1.7 I det fall Wrebit överför personuppgifter till mottagare i tredje land, dvs. land utanför EU/EES, kommer Wrebit att säkerställa att adekvat skyddsnivå föreligger och att överföringen i övrigt sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.8 Wrebit förbehåller sig rätten att lämna ut information och personuppgifter om dig och din användning av Tjänsten när Wrebit är skyldiga att göra det enligt gällande lagstiftning eller när myndighet kräver det.

1.9 Personuppgifterna lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för vilka de samlades in eller vad som krävs enligt gällande lagstiftning.

1.10 Du kan ta kontakt med Wrebit om du har några frågor om Wrebits behandling av personuppgifter eller om du vill ha information om ändamålen för behandlingen eller information om varifrån uppgifterna hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut.

2. De registrerades rättigheter

2.1 Du har följande rättigheter vad gäller Wrebits behandling av personuppgifter (med de begränsningar som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning):

 • Rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas samt i förekommande fall erhålla en kopia (ett s.k. registerutdrag) av dessa.
 • Rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
 • Rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att begära att dina personuppgifter raderas.
 • Rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få ut dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter.

2.2 Det är viktigt att förstå att en begäran om radering eller utnyttjande av andra rättigheter kan omöjliggöra eller försvåra din användning av Tjänsten.

2.3  Kontakta Wrebit om du önskar utnyttja någon rättighet som anges i punkt 2.1 ovan. Notera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke i det fall en viss typ av behandling av personuppgifter grundas på den rättsliga grunden samtycke.

2.4 Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att det föreligger något problem med Wrebits behandling av personuppgifter. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Datainspektionen, kontaktuppgifter kan hittas här.

3. Användning av cookies

3.1 Wrebit använder sig av cookies på Hemsidan. En cookie (sv. kaka) är en textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. Vissa ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid och vissa lagras endast under den tid du besöker Hemsidan.

3.2 Vissa cookies är nödvändiga för att Hemsidan ska fungera korrekt. Wrebits användning av sådana cookies kräver inget aktivt samtycke.

3.3 Utöver cookies som är tekniskt nödvändiga för Hemsidans funktionalitet, använder Wrebit cookies för att samla in statistik om hur Hemsidan används, exempelvis inloggning, vilka sidor som besökts, vilka funktioner som använts och hur ofta, nätverksadresser, språkval och tidszon. Detta gör Wrebit för att kunna förbättra Hemsidan och Tjänsten. Dessa cookies kan du själv välja om du vill spara på din dator. Vill du godkänna att Wrebit sparar dessa cookies, klicka på knappen ”Jag godkänner” i informationsrutan längst upp i webbläsaren. Om du ångrar dig kan du ta tillbaka ditt godkännande genom att ta bort cookien i webbläsarens inställningar.

3.4 Om du inte vill godkänna att Wrebit sparar andra cookies än de som är nödvändiga för Hemsidans funktionalitet behöver du inte göra någonting. Informationsrutan kommer då att ligga kvar överst i webbläsaren när du besöker Hemsidan. Du kan när som helst ångra ditt val genom att återvända till Hemsidan och godkänna cookies.

3.5 Observera att om du väljer att blockera eller begränsa användningen av cookies så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av Tjänsten och Hemsidan komma att försämras.

 1. Säkerhet

Wrebit värnar om säkerheten för dina personuppgifter och anstränger sig till det yttersta för att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 1. Ändringar av integritetspolicyn

Wrebit förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna policy kommer Wrebit att tillhandahålla en upplysning om detta på sin webbsida www.wrebit.se, där även den uppdaterade policyn kommer att finnas tillgänglig.

 1. Kontaktuppgifter

Har du frågor kan du kontakta oss via info@wrebit.se eller på adressen Wrebit AB (559046-4318), Tegelbruksgatan 6, 523 37 Ulricehamn.