Integritetspolicy

Sekretess

WREBITS INTEGRITETSPOLICY

För att värna om Kundens integritet har vi tagit fram denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) då vi sätter Kunden i första rummet och vill att Kunden ska lyckas med sitt företagande. Integritetspolicyn är även framtagen i syfte att tydliggöra Wrebits inställning till integritetsfrågor och behandling av personuppgifter.

Nedan klargörs vilka uppgifter som samlas in och sparas när Kunden använder Tjänsten via Hemsidan och Appen samt hur de insamlade uppgifterna används.

Termer som används i Integritetspolicyn har samma betydelse som definierade termer i Villkoren.

1. Personuppgifter

1.1 Personuppgiftsansvaret utövas av Wrebit AB.

 

1.2 Wrebit samlar in och behandlar bl.a. följande uppgifter om sina Kunder: namn, företagsuppgifter, av kunden uppladdat bildmaterial, e-postadresser, information om fakturor, verifikationer, era Kunders kunder.

1.3 Wrebit samlar in och behandlar personuppgifter för de Kunder som registrerar sig via Hemsidan och Appen och använder Tjänsten, begär support samt i förekommande fall vid andra kontakter mellan Kunden och Wrebit hänförliga till Tjänsten och dess fullgörande. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att ingå och fullfölja avtalet samt för att Wrebit skall kunna tillhandahålla Tjänsten och kunna kontakta Kunden. Behandlingen av personuppgifter sker med stöd av avtalet och med stöd av legitima intressen såsom att Wrebit ska kunna kontakta Kunden för att informera om och utvärdera Tjänsten. Personuppgifterna kan även komma att behandlas i syfte att följa upp kundrelationen, att sprida användartips och relevanta nyheter samt utskickande av erbjudande från Wrebit och/eller dess samarbetspartners.

1.4 Personuppgifterna kan, i den omfattning det krävs för att leverera de Tjänster Kunden beställer och/eller använder samt för att kunna erbjuda andra Tjänster, komma att överföras mellan bolagen i Wrebit-koncernen. Wrebit kan, om Wrebit anser det nödvändigt för uppfyllandet av angivna ändamål i punkt 1.3 och för att göra tjänsten bättre, även komma att överföra personuppgifter till sina samarbetspartners och/eller underleverantörer såväl inom som utom EU/EES.

1.5 Wrebit avser att överföra personuppgifter till mottagare i tredje land och kommer att säkerställa att adekvat skyddsnivå föreligger genom att ingå standardavtalsklausuler. En kopia av dessa standardavtalsklausuler kan erhållas genom att kontakta Wrebit.

1.6 Wrebit förbehåller sig även rätten att lämna ut uppgifter om Kundens användning av Tjänster i den mån det anses nödvändigt i samband med rättsliga åtgärder och/eller för att tillgodose begäran från myndigheter.

1.7 Wrebit värnar om Kundens integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda Kunden, bl.a. personuppgiftslagen (1998:204), och tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.8 Wrebit eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

1.9 Personuppgifterna lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Efter denna tidpunkt kommer personuppgifterna att raderas eller avidentifieras.

1.10 I de fall Wrebit behandlar personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig, exempelvis Kundens anställda och kunder, agerar Wrebit i egenskap av personuppgiftsbiträde åt er.

2. Kundens rätt till rättelse och registerutdrag

2.1 Kunden har rätt att begära tillgång till personuppgifter som Wrebit behandlar om Kunden. Kunden har vidare rätt att begära rättelse av personuppgifter som Wrebit behandlar om Kunden ifall Kunden anser att uppgifterna är t.ex. felaktiga, och i vissa fall även begära att Wrebit begränsar uppgifterna eller raderar dessa. Det är dock viktigt att förstå att en begäran om radering omöjliggör användning av Tjänsten. Kunden har även rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, såsom direkt marknadsföring och profilering.

Kunden kan även ha rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få ut de personuppgifter Kunden har tillhandahållit Wrebit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Kunden kan ta kontakt med Wrebit om Kunden har några frågor om Wrebits behandling av Kundens personuppgifter eller om Kunden vill ha information om ändamålen för behandlingen eller information om varifrån uppgifterna hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut.

2.2 Kunden kan kontakta Wrebit om Kunden tror att Wrebit har behandlat Kundens personuppgifter i strid med personuppgiftslagen eller gällande dataskyddslagstiftning.

  • Kunden kan också när som helst återkalla sitt samtycke att bli kontaktad.

2.4 Kunden har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om Kunden anser att det föreligger något problem med Wrebits sätt att behandla Kundens personuppgifter. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Datainspektionen, kontaktuppgifter kan hittas här.

3. Användning av cookies

3.1 Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att Kunden som besöker en webbplats aktivt måste samtycka till att webbplatsen använder s.k. cookies (sv. kakor).

3.2 Vissa cookies är nödvändiga för att Hemsidan ska fungera korrekt. Dessa cookies är undantagna och kräver inget aktivt samtycke.

3.3 Utöver cookies som är tekniskt nödvändiga för Hemsidans funktionalitet, använder Wrebit cookies för att samla in statistik om hur Hemsidan används, exempelvis inloggning, vilka sidor som besökts, vilka funktioner som använts och hur ofta, nätverksadresser, språkval och tidszon. Detta gör Wrebit för att kunna förbättra Hemsidan och Tjänsten. Dessa cookies kan Kunden välja om Kunden vill spara på sin dator. Vill Kunden godkänna att Wrebit sparar dessa cookies, klickar Kunden på knappen ”Jag godkänner” i informationsrutan längst upp i webbläsaren. Om Kunden ångrar sig, kan Kunden ta tillbaka sitt godkännande genom att ta bort cookien från datorn.

3.4 Om Kunden inte vill godkänna att Wrebit sparar andra cookies än de som är nödvändiga för Hemsidans funktionalitet behöver Kunden inte göra någonting. Informationsrutan kommer då att ligga kvar överst i Kundens webbläsare när Kunden besöker oss.

3.5 Kunden kan när som helst ångra sitt val genom att återvända till Hemsidan och godkänna cookies.

3.6 Observera att om Kunden väljer att blockera cookies så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av Hemsidan komma att försämras.

  1. Dataskydd

Wrebit värnar om Kundens säkerhet och anstränger sig till det yttersta för att hantera all information varsamt i enlighet med personuppgiftslagen och gällande dataskyddslagstiftning.


  1. Ändringar av integritetspolicyn

Wrebit förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna policy kommer Wrebit att tillhandahålla en upplysning om detta på sin webbsida www.wrebit.se, där även den uppdaterade policyn kommer att finnas tillgänglig.


  1. Kontaktuppgifter

Wrebit AB (559046-4318)

Strandgatan 30

523 30 Ulricehamn

Telefonnummer: 0321-69 42 00

E-postadress: info@wrebit.se